Regulamin

Regulamin sklepu DrKoti

Sklep internetowy mieszczący się na stronie www.drkoti.pl, stanowi własność:

Cybrad Agencja Usługowa Radosław Cybruch

Ul. Góralska 37b/30

80-292 Gdańsk

(w dalszej części zwana „Dr Koti”)

Firma Cybrad Radosław Cybruch jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Legitymuje się numerem NIP: 5842568755

Dane kontaktowe:

E-mail:

Informacje o produktach / zamówieniach : biuro@drkoti.pl

Informacje / porady o wymianie/reklamacji/zwrotach: biuro@drkoti.pl

KONTAKT telefoniczny +48 796 023 700 

Rachunek bankowy ING: 58 1050 1764 1000 0091 2226 7108

Słownik terminów użytych w niniejszym regulaminie:

Czas realizacji – czas w którym Dr Koti przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar łącznie z terminem jej dostarczenia;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964 nr 16 poz.93. z pozn. zm);

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”);

Kupujący – wszystkie podmioty które zawarły umowę sprzedaży ze Sprzedawcą  za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej);

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez  firmę Cybrad Radosław Cybruch pod nazwą handlową Dr Koti, ul. Góralska 37b/30, 80- 292 Gdańsk, za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod adresem www.drkoti.pl, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.);

Reklamacje  – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego towaru;

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru;

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.drkoti.pl prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwiający składanie zamówień drogą elektroniczną;

Sprzedawca - podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym Dr Koti

Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym;

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 18 lipca 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z pozn. zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.)

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta w ramach postępowania reklamacyjnego z określonych praw z tytułu rękojmi, przewidzianych w przepisach odrębnych w tym w Kodeksie Cywilnym;

Wada fizyczna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

Towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć a które wynikają z celu umowy sprzedaży, okoliczności czy też przeznaczenia Towaru;

Towar nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę lub reklamę;

Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;

Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym;

Uwaga: Nie stanowi wady fizycznej w rozumieniu niniejszego Regulaminu ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed jego nabyciem.

Wada prawna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

stanowi on własność osoby trzeciej;

obciążony jest prawem osoby trzeciej;

ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący powinien posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.

3. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Kupującego zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

4. Informacje dotyczące oferowanych przez Sprzedawcę Towarów m.in.: producenta Towaru, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, przeznaczenia, sposobu użytkowania dostępne są na stronie Sklepu Internetowego, w opisie wybranego Towaru.

5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym Dr Koti są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały uszyte jako wzory autorskie Dr Koti na rynku polskim. Dr Koti dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były zgodne z rzeczywistością. Sposób wyświetlania koloru zależy jednak od używanego systemu operacyjnego i sprzętu jakim dysponuje Kupujący.

6. Rozmiar w centymetrach podany jest według tabel marki Dr Koti. Jeżeli Kupujący nie jest pewny ustalonej tabeli rozmiarów powinien skontaktować się ze Sprzedającym prosząc o dokładne wymiary produktu.

7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.drkoti.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.

9. Postanowienia niniejszego Regulamin nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. W sytuacji sprzeczność pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.

II. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA

1. Dr Koti za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Kupującym towary z branży odzieżowej, w tym także buty, czapki, okulary i inne akcesoria modowe.

2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru, który zamówił za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Towarów pozbawionych Wad fizycznych i prawnych.

III. METODY KOMUNIKACJI ZE SPRZEDAJĄCYM

1. Dr Koti udostępnia Kupującym następujące kanały komunikacji:

E-mail:

Informacje o produktach / zamówieniach : biuro@drkoti.pl

Informacje / porady o wymianie/reklamacji/zwrotach: biuro@drkoti.pl

Kontakt telefoniczny +48 796 023 700 

Opłata za jedno połączenie zgodne z taryfą operatora Kupującego.

2. Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Kupującego numer telefonu.

IV. CENA

1. Ceny Towarów widoczne na stronach www.drkoti.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), wyrażonymi w polskich złotych.

2. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Dr Koti prowadzi sprzedaż Towarów oferowanych za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego lub w momencie zaksięgowania przelewu.

4. Zamówienie Towaru następuje po naciśnięciu ikony "ZAMÓW" i przejściu przez proces potwierdzania danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz sposobu płatności.

5. Jeżeli przy produkcie widnieje informacja „OUT OF STOCK”, tak oznaczony Towar obecnie jest niedostępny na stanie magazynowym, w celu informacji o dostępności produktu proszę skontaktować się z obsługą Sklepu na adres: biuro@drkoti.pl

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej sklepu www.drkoti.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówień i wynikającego z tego konsekwencje.

7. W celu dokonania zakupu:

- Można dokonać dobrowolnej rejestracji poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło);

- Można również skorzystać z szybkich zakupów – w przypadku wyboru tej opcji nie ma potrzeby rejestracji.

- Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia.

- Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Dr Koti zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

- błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia które to uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji

- braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego zamówienia w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia

- wysłana przesyłka nie zostanie odebrana

9. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 5.8

10. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

11. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: biuro@drkoti.pl jedynie do momentu wysyłki zamówionego Towaru.

12. Rabaty udzielone Kupującemu nie łączą się z promocjami.

13. Sklep internetowy www.drkoti.pl – przyjmuje płatności wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane poniżej:  

Rachunek bankowy ING: 63 4050 1764 1000 0092 2083 8321

Cybrad Radosław Cybruch, ul. Góralska 37b/30, 80-292 Gdańsk

 W tytule wpłaty prosimy koniecznie podać kod zamówienia.

14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

VI. CZAS I KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji.

2. Przesyłki wysyłane są maksymalnie w terminie od 1 do 14 dni roboczych od otrzymania zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Kupujący informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach powstałych z przyczyn obiektywnie niezależnych od Dr Koti, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji. Kupujący będzie o zaistniałych okolicznościach powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Kupującego informowany jest on o stanie zamówienia. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kupującego w przeciągu 7 dni od dnia przesłania informacji o niedostępności części produktów - Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

5. Produkt z informacją w opisie produktu np. “dostępność 30 dni” to model z wydłużonym okresem realizacji zamówienia. Zamówienia takie realizowane są w terminie podanym w opisie. Termin dostępności każdego modelu odzieży i dodatków podany jest zawsze w opisie przedmiotu.

6. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Kuriera.

7. Paczki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie.

8. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

9. Koszty transportu podane w Sklepie dotyczą przesyłek na terytorium Polski, koszty przesyłek do innych krajów ustalane są indywidualnie z Kupującym dla każdego zamówienia oddzielnie.

10. Towar jeśli jest dostępny w magazynie - będzie wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia. Jeśli wpłata dotrze na konto firmy do godziny 15 towar może być wysłany tego samego dnia.

11. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Dr Koti zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Dr Koti.  

12. Nieodebrania paczki i zwrot przesyłki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania wg cen podanych przy zamówieniu.

13. Jeżeli Kupujący zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania, w innym przypadku Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania zamówienia.

VII. WYMIANA TOWARU

1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym, na życzenie Kupującego podlegają wymianie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

2. Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Kupujący korzystający z takiej opcji, wynosi 11 zł i jest przeznaczony na pokrycie kosztów ponownej wysyłki Towaru.

3. Realizacja wymiany następuje po uprzednim uiszczeniu opłaty wskazanej w pkt. 7.2

4. Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.

5. Kupujący proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, Dr Koti dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Dr Koti zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.

6. Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez Dr Koti.

7. Wymieniany Towar prosimy odsyłać na adres: Dr Koti, ul. Turkusowa 44, 87-100 Toruń w raz z wymianą prosimy o notkę do paczki ( Imię i nazwisko + numer zamówienia ) prosimy odesłać oryginalne zapakowanie paczki takie jak przy doręczeniu z informacją o prośbę wymiany/zwortu i niezbędnymi danymi do wysyłki.

8. Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 nr 827 z pozn. zm) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

VIII. PRAWO DO ODSTĘPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO SKUTKI

1. Konsument, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Konsument otrzymał rzecz (lub inna osoba – wskazana przez Kupującego od odbioru przesyłki). Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Konsumenta oświadczenia. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Konsumenta do czasu otrzymania Towaru. Kupujący powinien odesłać zwracany Towar na adres  Dr Koti, ul. Turkusowa 44, 87-100 Toruń niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli  Towar został odesłany przed jego upływem. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

3. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

IX. REKLAMACJE

1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

2. Dr Koti zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu w formie wydrukowanej i/lub elektronicznej.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

4. Dr Koti w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.

5. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.

6. Jeżeli w wyniku uznania przez Dr Koti reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Dr Koti niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.

7. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, Dr Koti wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Dr Koti będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości 5 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania.

8. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

X. PRAWA AUTORSKIE

1. Niniejsza strona internetowa, a w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność  oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

2. Zdjęcia na stronie www.drkoti.pl są własnością Cybrad Radosław Cybruch pod nazwą handlową Dr Koti, a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie.

3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody Cybrad Radosław Cybruch pod nazwą handlową Dr Koti.

4. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.

5. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będą powiadomieni poprzez portal społecznościowy Facebook ( www.facebook.com/drkoticlth). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Marka Dr Koti jest własnością

Agencja Usługowa Cybrad Radosław Cybruch

Ul. Góralska 37b/30

80-292 Gdańsk

NIP: 5842568755

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Cybrad Radosław Cybruch pod nazwą handlową Dr Koti, zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w bazie danych firmy Cybrad Radosław Cybruch pod nazwą handlową Dr Koti z siedzibą w Gdańsku, ul. Góralska 37b/30. 

3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep i nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podwykonawców, których obliguje osobna umowa powierzenia danych i ich przetwarzania. 

4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, poprawek oraz usunięcia z bazy danych na własną prośbę.

5. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego (zakładka OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH). Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak: 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) 

XII. POLITYKA COOKIES

1. Sklep Internetowy www.drkoti.pl używa plików cookies, aby zapewnić Klientom bezpieczeństwo i efektywność korzystania ze Sklepu. Poruszając się po stronie Odwiedzający Sklep wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep plików cookies. W każdej chwili Odwiedzający Sklep może zarządzać swoimi ustawieniami cookies. Ograniczenie przez Odwiedzającego stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.

2. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze sklepu www.drkoti.pl

3. Sklep www.drkoti.pl wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować stronę do preferencji Użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych zakupów. Dr Koti  nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych lub innych poufnych informacji.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Do zamówień złożonych i umów zawartych przed datą obowiązywania niniejszego Regulaminu (tj. do 24 grudnia 2014 roku włącznie) zastosowanie mają postanowienia regulaminu poprzednio obowiązującego. Natomiast co do zamówień złożonych i umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów